Investiční nástroje a skladba investičního portfolia

V předchozím článku jsme vysvětlili pojmy investice a investiční trojúhelník a poukázali jsme si na faktory, na které si při investování je třeba dát pozor. V tomto článku navazujeme na dané téma a jdeme více do hloubky představením konkrétních investičních nástrojů, které nám jsou jako veřejnosti dostupné na dnešním finančním trhu. Abychom si uměli z tohoto článku odnést něco hodnotného, ​​je třeba mít při jeho čtení na paměti svou aktuální finanční situaci a osobní potřeby.

V dalším textu představíme nejčastěji používáné investiční nástroje, skrze které je zhodnocování vlastních finančních prostředků možné.

Jaké jsou možnosti zhodnocení vlastních finančních prostředků na dnešním trhu?

Možností, jak zhodnotit své finanční prostředky na trhu tak, aby nepodléhaly negativnímu vlivu inflace je dnes mnoho. Je na každém z nás, aby si na základě svých specifik a preferencí zvolil ty nejvhodnější pro sebe. Více nebo méně rizikové, více nebo méně výnosné, podle investičního trojúhelníku, o kterém jsme psali v předchozím článku.

Mezi klasické způsoby investování patří investování do akcií a investování do dluhopisů, tzv. cenných papírů. Tyto obecně řadíme pod pojem aktiva.

Investicí do akcií investor nabývá podíl ve vybrané společnosti, čímž se podílí na jejím zisku ale i ztrátě, který tato firma za dané období realizuje. Sem se řadí i dividendy, což jsou pravidelné výplaty procentuálního podílu ze zisku firmy. Tento typ investice je většinou propojen s vyšší úrovní rizika, jelikož výnos z ní přímo závisí na úspěchu firmy na daném trhu. Jednoduše řečeno, nákupem akcií dané společnosti se stáváme jedním z jejích spolumajitelů. Velikost podílu pak záleží na poměru, kolik akcií společnost celkem vydala vs. kolik jsme jich koupili. Výnos z investice vypočítáme jako procento z jejího výsledku hospodaření za stanovené období.

Investicí do dluhopisů půjčujeme peníze na dobu určitou jednotlivci nebo firmě za předem stanovené procento výnosu z investované částky. Dlužník nám v době splatnosti vyplatí částku, kterou jsme půjčili a také fixně stanovené úrokové zhodnocení této částky. Když investujeme do firemního dluhopisu, tak poskytujeme naše finanční prostředky firmě, pro kterou se v tom okamžiku stávají cizím zdrojem financování jejího dalšího rozvoje. Obecně je investice do dluhopisů méně riziková než investice do akcií. Toto však neznamená, že je zcela bez rizika. Na trhu také existují i ​​tzv. zajištěné dluhopisy, které poskytují vyšší ochranu pro nás. Takovou formou zajištění může být např. zajištění ručitelským prohlášením, nemovitostmi nebo i jiným majetkem.

Specifickým druhem dluhopisu je tzv. konvertibilní dluhopis. Je to dluhopis, který je při splatnosti možné směnit za předem definovaných podmínek za akcie dané společnosti.

U nás méně populární formou investování je investice do komodit, čímž rozumíme investici do kovů (včetně cenných kovů), zemědělských a energetických výrobků. Tyto komodity jsou většinou základním materiálem používaným napříč různými odvětvími, tzn., že jejich cena závisí na poptávce na trhu. Tento typ investice přichází s vyšší mírou rizika a právě proto je vhodná pro již zkušenější investory.

Obecně známou formou investování i u laické společnosti je investice do nemovitostí, tzn. koupě pozemku, rodinného domu, bytu, bytového domu apod. k vlastní spotřebě nebo v posledních letech i k pronájmu. Jako skupina působící v sektoru obchodu s nemovitostmi jsme zastáncem tohoto druhu investice. I přesto, že výše výnosu zde přímo závisí od několika externích faktorů různého typu, jako např. ekonomické cykly, politická stabilita státu nebo úroveň kriminality v daných oblastech, úroveň rizika je pohodlně minimalizovatelná podle naší potřeby. Právě tento fakt z toho činí vhodnou investici, pokud jsme dobře informováni o všech jejích parametrech a skutečnostech.

Následující dva investiční nástroje reprezentují soubory aktiv, do kterých lze kolektivně invesovat.

Investicí do podílových fondů máme možnost kolektivně investovat (od nižších částek) do všech výše zmíněných aktiv, které spravuje daný fond v rámci investiční společnosti. Tato investice probíhá tak, že uskutečníme nákup podílových listů v námi vybraném fondu, přičemž tak investujeme najednou do všech cenných papírů, které má fond nakoupeny.  Když investujeme do podílového fondu stáváme se podílníkem na základě podílové listiny. Ceny podílových listů se pravidelně přeceňují podle toho, jakou mají zrovna tržní hodnotu nakoupené cenné papíry.

ETF – Exchange-traded fund jak název z angličtiny napovídá, je burzovně obchodovaný fond. Tedy obdoba podílového fondu s rozdílem, že jej mohu nakoupit přímo na burze. Jedná se o velká portfolia, která většinou kopírují velké akciové indexy (převážně americké, ale i evropské nebo asijské). Nevýhodou může být, že tyto fondy nejsou v CZK, investor zde tedy nese kromě rizika poklesu trhu také riziko měnové.

Skladba investičního portfólia

Na základě několika faktorů je pro každého z nás vhodné něco jiného i co se týká investování. Každý z nás je jedinečný svými zkušenostmi, očekáváními a způsobem smýšlení. Proto i investování pro každého z nás znamená něco jiného. Někdo očekává vyšší výnos, pro někoho je zase důležité zhodnocovat své finanční prostředky při minimálním riziku. Pokud na základě svých představ však najdeme investici, která nám vyhovuje po každé stránce, jsme díky tomu schopni zajistit sebe a svou rodinu i během „horších časů“.

Naše osobní preference se promítají do tzv. investičního portfolia, které podle úrovně snášení rizika může být: konzervativní, vyvážené nebo dynamické. Konzervativní uvažování je něco, čím se jako skupina řídíme při správě jak cizího, tak vlastního kapitálu. Na grafu níže je zobrazen příklad dlouhodobého konzervativního portfolia, které považujeme za vhodné.

Vlastní zpracování podle: https://www.investicniweb.cz/

Co Vám tedy můžeme nabídnout my?

Naše skupina se pohybuje ve stabilním sektoru nemovitostí, kde se snažíme bourat staré zažité stereotypy vytvářením morální hodnoty na trhu. Jedním ze způsobů, jakým se můžete na našich aktivitách podílet, je právě investice do dluhopisu, který je zajištěn nemovitostmi v našem portfoliu. Na základě tohoto tedy nabízíme možnost zhodnocení vlastních prostředků, kdy je míra rizika snížena. Parametry dluhopisu jsme nastavovali tak, aby byly atraktivní pro každého, kdo se o investice do nemovitostí zajímá a chtěl by do tohoto sektoru své finanční prostředky uložit již od menších částek.

S finančními prostředky, které nám svěříte do péče, vynakládáme tak, abychom mohli uskutečňovat další rozvoj naší společnosti a pomáhat tak lidem, kteří to potřebují – díky Vaší projevené důvěře máme kapacitu dále rozšiřovat fialový oceán na trhu s nemovitostmi.

V dalším článku navazujícím na toto téma rozebereme blíže pojem investiční portfolio a různé strategie, které lze v rámci investování zvolit.

Seznam použité literatury:

BIELIK, T. 2013. Možnosti zhodnotenia finančných prostriedkov pre obyvateľov SR [Diplomová práce]. Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva, 2013. 70 s. Dostupné na: https://is.ambis.cz/th/rd63m/Diplomova_praca.pdf.
MFČR. 2022. Kapitálový trh [online]. Dostupné zde.

WIV group. 2022. Finanční nástroje. Interní materiál.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

12. ČERVNA
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo