Co je investice a investiční trojúhelník? (aktualizován)

V návaznosti na téma investic bychom v tomto článku rádi přiblížili pojem investice a v souvislosti s ním pojem investiční trojúhelník. V článku nejprve objasníme samotný pojem investice a pak s ní úzce propojený investiční trojúhelník. Tyto pojmy nám mají sloužit jako základ při investičním rozhodování.

Co je investice?

Podle Ministerstva financí České republiky je investice způsob, kterým lze řešit situaci, kdy disponujeme vyšším objemem finančních zdrojů než v daném momentě potřebujeme. Takový stav se ve financích a v ekonomice obecně nazývá finanční přebytek. V širším slova smyslu můžeme o investici mluvit vždy, když si něco v daném okamžiku odepřeme s účelem těžit z toho požitek v budoucnosti. Jinými slovy jde o tzv. odloženou spotřebu.

Velmi pěkným ilustračním příkladem je příklad Robinsona Crusoe na opuštěném ostrově. K tomu, aby na opuštěném ostrově přežil, Robinson musí každý den chodit na lov ryb, které představují jeho hlavní příjem potravy. Takto se mu daří si potravu zajistit, ale nedaří se mu vytvářet zásoby na „horší časy“. Pokud si však jednoho dne řekne, že místo rybaření využije svůj čas k tomu, aby postavil malou loď, uskutečňuje tehdy investici. Proč? Neboť tím, že si Robinson postaví loď, bude v budoucnu schopen ulovit několikanásobně více ryb za jeden den než v aktuální situaci, kdy loď nemá a vytvořit si díky tomu zásoby jídla. Toto mu ušetří čas a tedy bude mít příležitost svůj čas využít i pro další různé přínosné aktivity. Robinson si tedy na úkor své dnešní spotřeby zvyšuje svoji spotřebu budoucí.

Výše zmíněnou situaci lze ilustrovat na grafu, který reprezentuje ideální stav po uskutečnění investice, tzn. kladný výnos vytvářející přidanou hodnotu.

Vlastní zpracování dle MFČR

Na grafu, U0 reprezentuje úroveň užitku, kterou máme před investicí (počet ryb, který Robinson uloví před tím, než postaví loď), U1 je naše úroveň užitku během investice (Robinson během stavby lodi). Rozdíl mezi U0 a U1 představuje to, co investujeme (u Robinsona to je čas). U2 je úroveň reprezentující užitek po uskutečnění investice (počet ryb, který Robinson uloví poté, co postaví loď). Výše výnosu lze vyčíslit jako rozdíl mezi U2 a U0 (několikanásobek počtu ulovených ryb).

Co je investiční trojúhelník?

Pojem investiční trojúhelník představuje trojici faktorů, na které bychom si měli dávat pozor při každé investici, kterou zvažujeme. Faktory investičního trojúhelníku jsou: riziko, likvidita a výnos (viz obrázek níže).

Ideální investicí by byla taková investice, kde bychom měli vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. Zjednodušeně řečeno, bezrizikové, okamžitě dostupné řešení s vysokým výnosem. Taková všeobecná ideální investice však neexistuje a proto musíme vědět, co od investice očekáváme. Tzn., jestli si představujeme z investice vysoký výnos a jsme ochotni proto podstoupit vyšší úroveň rizika zároveň s tím, že nebudeme mít dostupný obnos peněz hotově ihned, nebo naopak, vyhledáváme možnost zhodnocení peněz rychle a jistě, i když výnos z investice bude pro nás nižší.

Pro ilustraci, pokud by Robinson bral v úvahu investiční trojúhelník, tak by se například mohl dostat do situace, kdy by se rozhodoval mezi možnostmi:

  • stavba lodi, která vyžaduje celé tři dny práce, po jejím zhotovení je Robinson schopen ulovit sedminásobně více ryb v blízkém okolí ostrova,

  • zhotovení nástroje, které vyžaduje jeden celý den práce a se kterým Robinson umí ulovit trojnásobně více ryb,

  • stavba pevnější lodi, která vyžaduje celých pět dní práce, po jejímž zhotovení Robinson může lovit ryby i ve větší vzdálenosti od ostrova, tzn. lovit jiné ryby a desetinásobek počtu, který loví nyní.

S každou možností přichází jiná úroveň rizika stejně jako jiná úroveň výnosu, kterou si Robinson musí vyhodnotit a porovnat mezi sebou na to, aby mohl zvolit to nejlepší řešení pro sebe, jinak řečeno, svou potřebu.

Stejně jako se Robinson, s ohledem na tyto tři faktory, můžeme i my dále rozhodnout, kam své aktuálně dostupné finanční prostředky za účelem jejich zhodnocení zainvestujeme. Pro každého z nás je podle nastavených priorit teda “ideální” jiná volba, při které bereme ohled na své specifické potřeby. 

V dalším článku podrobněji rozebereme všeobecné investiční nástroje a prostředky a také přiblížíme, jako je můžeme využít pro pohodlnou a bezpečnou investici svých financí a to i v spolupráci s naši nemovitostní investiční skupinou WIV group.

Co je magický trojúhelník? (rozšíření)

Definice magického trojúhelníku

Magický trojúhelník rozšiřuje koncept investičního trojúhelníku tím, že přidává čtvrtý rozměr – bezpečnost. Zatímco investiční trojúhelník se zaměřuje na riziko, likviditu a výnos, magický trojúhelník přidává důležitý aspekt bezpečnosti investic. Tento rozměr je klíčový zejména v nestabilních ekonomických časech nebo v situacích, kdy investoři hledají strategie minimalizující možnost ztrát.

Význam pro investiční strategie

Bezpečnost v magickém trojúhelníku může zahrnovat různé aspekty, jako jsou kapitálové záruky, pojištění investic, nebo volba investičních nástrojů s nižším rizikem. Přidání bezpečnosti do rozhodovacího procesu nás nutí jako investory zvážit, zda jsme ochotni obětovat potenciální vysoké výnosy nebo likviditu za zajištění větší jistoty, že náš kapitál bude chráněn.

Přiklady a aplikace

Pro hlubší porozumění magickému trojúhelníku se podívejme na několik specifických investičních produktů a strategií, které představují různé kombinace rizika, likvidity, výnosu a bezpečnosti.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investičních nástrojů, protože jsou podporovány vládou, což znamená velmi nízké riziko nesplacení. Bezpečnost těchto instrumentů je obvykle velmi vysoká, ale za cenu nižších výnosů ve srovnání s rizikovějšími investicemi jako jsou akcie nebo korporátní dluhopisy. Co se týče likvidity, státní dluhopisy jsou obvykle dostatečně likvidní, avšak v době finančních turbulencí nebo při vysokých úrokových sazbách může být prodej méně výhodný kvůli poklesu jejich tržní ceny.

Zlato a jiné drahé kovy

Zlato je tradičně považováno za "bezpečný přístav" během ekonomických krizí a má vysokou likviditu, což umožňuje rychlý prodej. Výnosy z investic do zlata a jiných drahých kovů mohou být proměnlivé a jsou silně ovlivněné tržními podmínkami a geopolitickými faktory. Riziko je střední, s výraznými cenovými výkyvy v krátkodobém horizontu, ale obvykle stabilním dlouhodobým růstem.

ETF fondy (Exchange-Traded Funds)

ETF jsou investiční fondy obchodované na burzách podobně jako akcie, což poskytuje vysokou likviditu. ETF mohou kopírovat výkonnost různých indexů, což přináší diverzifikaci a snížené riziko oproti investování do jednotlivých akcií. Bezpečnost a výnosy ETF závisí na trhu, který sledují, ale obecně nabízí nižší náklady a efektivní správu.

Investice do startupů

Startupy nabízejí možnost vysokých výnosů, ale s výrazně vyšším rizikem. Likvidita takových investic je obvykle střední až nízká, protože investovaný kapitál je často vázán na delší dobu, dokud startup neprojde fázemi růstu a nezačne generovat zisk, není odkoupen nebo nevstoupí na burzu. Bezpečnost je nízká, protože mnoho startupů selže bez dosažení komerčního úspěchu.

Podílové fondy

Podílové fondy, zvláště ty, které jsou diverzifikované napříč různými typy aktiv, nabízejí střední až vysoký výnos, přičemž riziko a bezpečnost závisí na specifické strategii fondu. Tyto fondy mohou poskytovat dobrý kompromis mezi rizikem a výnosem s relativně vysokou likviditou, protože podíly fondu lze obvykle prodat kdykoliv během obchodních hodin.

Nemovitosti

Investice do nemovitostí představují relativně nízké riziko a vysokou bezpečnost, zejména v dobře situovaných lokalitách s historií stabilního růstu cen. Výnosy z nemovitostí mohou být stabilní díky pravidelným příjmům z nájmu a potenciálnímu kapitálovému zisku z revalorizace majetku. Nicméně, likvidita je nižší, protože prodej nemovitosti může trvat delší dobu a může být ovlivněn tržními podmínkami. Pokud zvažujete investici do nemovitosti, naše skupina WIV group nabízí hned několik možností, jak Vaše peníze zhodnotit.

Při zvažování investic je klíčové porozumění principům magického trojúhelníku, který nám umožňuje strategicky rozložit rizika a optimalizovat naše portfolio. Důležité je začít s jasným vymezením našich finančních cílů a časového horizontu. Ať už plánujeme financování důchodu, akumulaci kapitálu na velké nákupy, nebo generování pasivního příjmu, měli bychom přizpůsobit naše investice tak, aby odrážely naši osobní toleranci k riziku a očekávané výnosy.

Seznam použité literatury:

CURRY, B., NAPOLETANO, E. 2022. What is investing? How can you start investing? [online]. Dostupné zde.

LUKL, R. 2004. Investiční rozhodování jako východisko úspěchu firmy [Diplomová práce]. Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství, 2004. 88 s. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/i8na2/DIPLOMOVA_PRACE.DOC.
MFČR. 2022. Investice obecně [online]. Dostupné zde.

Aktualizace:
9.5.2024
Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

24. ČERVENCE
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo