Jak zvolit správnou investiční příležitost?

Jak ověřit kvalitu investiční nabídky do soukromé společnosti

„Slíbili mi obrovské výnosy a bezpečnou investici. Poslal jsem peníze a už jsem je nikdy víc neviděl.”

V oblasti investování do soukromých společností cítí oprávněně mnoho lidí nejistotu. Tento sektor je specifický právě tím, že sám zachází do různých oblastí, které často vyžadují vysokou úroveň odbornosti k tomu, aby se v nich člověk mohl pohybovat komfortně. Investiční skupiny, které umožňují svým klientům vkládat své úspory za účelem budoucího zhodnocení označíme hromadně za “emitenty”.

Špatná informovanost, častá naivita a neznalost daného oboru je právě to, co motivuje různé skupiny ke zneužívání této skutečnosti a k ​​obírání nejen jednotlivců, ale i podnikatelů o jejich finanční prostředky. Tím se oblast investic stává oblastí „par excellence“, kde dochází k podvodům, což se pomalu vrývá do povědomí veřejnosti. Investor je pasován do role ekonoma, finančního analytika i odborníka na segment, ve kterém investiční skupina podniká. Prostřednictvím našich investičních aktivit v režii WIV group, konkrétně transparentních investic do nemovitostí, usilujeme do této oblasti přinášet stabilitu a morální hodnoty a tak rozbíjet dlouho přítomné stigma v myslích lidí.

Na co si dát pozor při investování vlastních prostředků?

V dalším textu objasníme, na základě vlastních zkušeností a dlouholeté expertízy naší skupiny WIV group v oblasti investování, co vše je podle nás třeba překontrolovat ještě před tím, než se pustíme do investování vlastních finančních prostředků do soukromých společností.

Při investování je nezbytné, abychom se informovali do co největší možné míry o ekonomických ukazatelích emitenta a na základě informací učinili fundované rozhodnutí. Jde přece o naše peníze, se kterými je třeba vynakládat s rozvážností.

V první řadě je zapotřebí se informovat o formě investice. S jakou mírou rizika je propojena, jaký emitent slibuje výnos, čím je investice zajištěná a hlavně, v jakém sektoru emitent působí? Dále je na začátku rozhodování žádoucí položit následující otázky, na které by emitent, případně jeho zprostředkovatel, měl dokázat písemně odpovědět. Veškeré odpovědi na následující otázky vyžadujeme do e-mailu.


  1. Jak dlouho se společnost pohybuje na trhu? Jak moc je trh konkurenční?

  2. Jaká je forma investičního nástroje a čím je moje investice zabezpečena?

  3. Má emitent jasně doložitelnou historii? Jde nám především o zveřejnění účetních výkazů.

  4. K čemu firma poptává Vaše prostředky? Jaký je její business plán po dobu hospodaření s cizími zdroji?

  5. V případě, že existují historická data o emitentovi, je nutné udělat základní finanční analýzu.

  6. Je schopen si emitent půjčit peníze od banky?

  7. Jaká je vlastnická struktura firmy? Jsou majitelé dohledatelní?

  8. Recenze hrají důležitou roli, nicméně neměly by být hlavním rozhodujícím parametrem.

Při jakýchkoli nejasnostech je vždy důležité se ptát na co nejvíce otázek, které každý poctivý podnik nebude mít problém i vícekrát zodpovědět, s konkrétními odpověďmi. Také je vždy nutné nabývat informace z více zdrojů, pokud jsou dostupné.

V dalším kroku je nutné si prověřit čísla. To, že má společnost zveřejněné účetní výkazy ještě neznamená, že je třeba se do investice hned pustit, je třeba těmto číslům nejprve porozumět. Uveřejnění výsledovek je zákonná povinnost, tudíž pokud tento předpoklad emitent nesplňuje, tak má zpravidla k tomu nějaký důvod.

Základy analýzy výsledků hospodaření emitenta

K tomu, abychom Vám mohli lépe přiblížit toto téma, prakticky popíšeme několik ekonomických odborných termínů pro lepší pochopení problematiky. V první řadě je třeba vědět, že každý podnik má, jako právnická osoba v České republice, podle obchodního zákoníku, povinnost vést účetnictví a v ročním intervalu vykazovat tzv. účetní závěrky, jejichž součástí je, mimo jiné, rozvaha. Složení rozvahy podniku je zjednodušeně zobrazeno na obrázku níže.

Rozvaha poskytuje přehled majetku podniku ke konkrétnímu dni, tzn. udává informace o majetku podniku, jako účetní jednotky, v určitém okamžiku (za zkoumané období).

Rozvaha je složena ze dvou stran, na jedné z aktiv a na druhé z pasiv (viz obrázek výše), které jsou v rovnováze a tvoří tzv. bilanční sumu. V aktivech se zobrazuje účetní majetek, který poskytuje informace o tom, co podnik vlastní. V pasivech se nacházejí informace o tom, jak tato aktiva podnik financuje, tzn. jaké jsou zdroje jeho krytí - vlastní, nebo cizí kapitál.

Jako investor se musíte dívat na výši celkového majetku emitenta a jaké je jeho zadlužení. Optimální poměr zadlužení není jednoduché specifikovat. Skupina WIV group cílí na poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům 50:50. Cizí prostředky jsou zpravidla levnější než vlastní a zadlužení je jednoznačně žádoucí, neboť zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu skupiny. Na druhou stranu s rostoucími dluhy klesá finanční stabilita emitenta, který se stává rizikovější nejen pro Vás, ale například i pro banky. Pro ochranu Vašeho kapitálu platí, že čím nižší je zadluženost majetku emitenta, tím více jsou Vaše peníze v bezpečí.

Na základě údajů, které nám poskytuje účetní závěrka, umíme vyčíslit ukazatele finanční stability, nazývané také poměrové ukazatele, které nám umožňují lépe vyhodnotit bezpečnost zvažované investice. Zmiňované ukazatele se obecně třídí do čtyř hlavních skupin.

Zde je potřeba dávat obzvlášť velký pozor na emitenty, jejichž slibované zhodnocení investice přesahuje jejich úroveň rentability.

Nemusíte se vrátit na vysokou školu a vystudovat ekonomii. Důležité je, mít možnost se obrátit na osobu, která disponuje komplexními informacemi o emitentovi a je schopna Vám odpovědět na výše zmiňované otázky. Nedůvěřujte slepě marketingovým letáčkům a propagačním materiálům. Jsou to Vaše tvrdě vydělané peníze, které je důležité zhodnocovat, ale s přijatelnou mírou rizika, které si sami dokážete vyhodnotit. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji, v dalších článcích. Zmíníme i výpočty vybraných ukazatelů finanční stability podniku, které hodnotíme jako praktický základ pro vyhodnocení kvality zvažované investice.

Přejeme hodně úspěchů a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na .

Seznam použité literatury:

ŠLOSÁROVÁ, A., BLAHUŠIAKOVÁ, M. 2020. Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Wolters Kluwer SK s. r. o., 2020. ISBN 978-80-571-0166-6.

MISHURIS, G. 2019. 10 important questions before investing in a company. In Forbes [online]. Dostupné zde.

Podniková analýza. 2022. Pomerové finančné ukazovatele [online]. Dostupné zde.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!
Chcete se dozvědět více ze světa investic a nemovitostí? Registrujte se zdarma na naši online konferenci!

Online konference

NA TÉMA

STABILNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA DNEŠNÍM NEMOVITOSTNÍM TRHU

24. ČERVENCE
18:00
ONLINE
1. ÚNORA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo