Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Investičné nástroje a skladba investičného portfólia

V predchádzajúcom článku sme vysvetlili pojmy investícia a investičný trojuholník a poukázali sme si na faktory, na ktoré si pri investovaní treba dávať pozor. V tomto článku nadväzujeme na danú tému a ideme viac do hĺbky predstavením konkrétnych investičných nástrojov, ktoré nám sú ako verejnosti dostupné na dnešnom finančnom trhu. Aby sme si vedeli z tohto článku odniesť niečo hodnotné, treba mať pri jeho čítaní na pamäti svoju aktuálnu finančnú situáciu a osobné potreby.

V ďalšom texte predstavíme najčastejšie používané investičné nástroje, cez ktoré je zhodnocovanie vlastných finančných prostriedkov možné.

Aké sú možnosti zhodnotenia vlastných finančných prostriedkov na dnešnom trhu?

Možností, ako zhodnotiť svoje finančné prostriedky na trhu tak, aby nepodliehali negatívnemu vplyvu inflácie je dnes veľa. Je na každom z nás, aby si na základe svojich špecifík a preferencií zvolil tie najvhodnejšie pre seba. Viac alebo menej rizikové, viac alebo menej výnosné, podľa investičného trojuholníka, o ktorom sme písali v predchádzajúcom článku.

Medzi klasické spôsoby investovania patrí investovanie do akcií a investovanie do dlhopisov, tzv. cenných papierov. Tieto všeobecne zaraďujeme pod pojem aktíva.

Investíciou do akcií investor nadobúda podiel vo vybranej spoločnosti, čím sa podieľa na jej zisku ale aj strate, ktorý táto firma za dané obdobie realizuje. Sem sa zaraďujú aj dividendy, čo sú pravidelné výplaty percentuálneho podielu zo zisku firmy. Tento typ investície je väčšinou prepojený s vyššou úrovňou rizika, pretože výnos z nej priamo závisí od úspechu firmy na danom trhu. Jednoducho povedané, nákupom akcií danej spoločnosti sa stávame jedným z jej spolumajiteľov. Veľkosť podielu sa odvíja od pomeru, koľko akcií spoločnosť celkom vydala vs. koľko sme ich kúpili. Výnos z investície vypočítame ako percento z jej výsledku hospodárenia za stanovené obdobie.

Investíciou do dlhopisov požičiavame peniaze na dobu určitú jednotlivcovi alebo firme za vopred stanovené percento výnosu z investovanej čiastky. Dlžník nám v dobe splatnosti vyplatí čiastku, ktorú sme požičali a tiež fixne stanovené úrokové zhodnotenie tejto sumy. Keď investujeme do firemného dlhopisu, tak poskytujeme naše finančné prostriedky firme, pre ktorú sa v tom okamihu stávajú cudzím zdrojom financovania jej ďalšieho rozvoja. Všeobecne je investícia do dlhopisov menej riziková ako investícia do akcií. Toto však neznamená, že je úplne bez rizika. Na trhu tiež existujú aj tzv. zaistené dlhopisy, ktoré poskytujú vyššiu ochranu pre nás. Takouto formou zaistenia môže byť napr. zaistenie ručiteľským vyhlásením, nehnuteľnosťami alebo aj iným majetkom.

Špecifickým druhom dlhopisu je tzv. konvertibilný dlhopis. Je to dlhopis, ktorý je pri splatnosti možné zameniť za vopred definovaných podmienok za akcie danej spoločnosti.

U nás menej populárnou formou investovania je investícia do komodít, čím rozumieme investíciu do kovov (vrátane cenných kovov), poľnohospodárskych a energetických výrobkov. Tieto komodity sú väčšinou základným materiálom používaným naprieč rôznymi odvetviami, tzn., že ich cena závisí od dopytu na trhu. Tento typ investície prichádza s vyššou mierou rizika a práve preto je vhodná pre skúsenejších investorov.

Všeobecne známou formou investovania aj u laickej spoločnosti je investícia do nehnuteľností, tzn. kúpa pozemku, rodinného domu, bytu, bytového domu a pod. na vlastnú spotrebu alebo v posledných rokoch aj na prenájom. Ako skupina pôsobiaca v sektore obchodu s nehnuteľnosťami sme zástancom tohto druhu investície. Aj napriek tomu, že výška výnosu tu priamo závisí od niekoľkých externých faktorov rôzneho typu, ako napr. ekonomické cykly, politická stabilita štátu alebo úroveň kriminality v daných oblastiach, úroveň rizika je pohodlne minimalizovateľná podľa našej potreby. Práve tento fakt z toho robí vhodnú investíciu, pokiaľ sme dobre informovaní o všetkých jej parametroch a skutočnostiach.

Nasledujúce dva investičné nástroje reprezentujú súbory aktív, do ktorých je možné kolektívne investovať.

Investíciou do podielových fondov máme možnosť kolektívne investovať (od nižších čiastok) do všetkých vyššie spomínaných aktív, ktoré spravuje daný fond v rámci investičnej spoločnosti. Táto investícia prebieha tak, že uskutočníme nákup podielových listov v nami vybranom fonde, pričom tak investujeme naraz do všetkých cenných papierov, ktoré má fond nakúpené. Keď investujeme do podielového fondu stávame sa podielnikom na základe podielovej listiny. Ceny podielových listov sa pravidelne preceňujú podľa toho, akú majú nakúpené cenné papiere trhovú hodnotu.

ETF – Exchange-traded fund ako názov z angličtiny napovedá, je burzovo obchodovaný fond. Teda obdoba podielového fondu s rozdielom, že ho môžem nakúpiť priamo na burze. Ide o veľké portfóliá, ktoré väčšinou kopírujú veľké akciové indexy (prevažne americké, ale aj európske alebo ázijské). Nevýhodou môže byť, že tieto fondy nie sú v CZK, investor tu teda nesie okrem rizika poklesu trhu aj riziko menovej.

Skladba investičného portfólia

Na základe niekoľkých faktorov je pre každého z nás vhodné niečo iné aj čo sa týka investovania. Každý z nás je jedinečný svojimi skúsenosťami, očakávaniami a spôsobom zmýšľania. Preto aj investovanie pre každého z nás znamená niečo iné. Niekto očakáva vyšší výnos, pre niekoho je zase dôležité zhodnocovať svoje finančné prostriedky pri minimálnom riziku. Pokiaľ na základe svojich predstáv však nájdeme investíciu, ktorá nám vyhovuje po každej stránke, sme vďaka tomu schopní zaistiť seba a svoju rodinu aj počas „horších čias“.

Naše osobné preferencie sa premietajú do tzv. investičného portfólia, ktoré podľa úrovne znášania rizika môže byť: konzervatívne, vyvážené alebo dynamické. Konzervatívne uvažovanie je niečo, čím sa ako skupina riadime pri správe ako cudzieho, tak vlastného kapitálu. Na grafe nižšie je zobrazený príklad dlhodobého konzervatívneho portfólia, ktoré považujeme za vhodné.

Vlastné spracovanie podľa: https://www.investicniweb.cz/

Čo Vám teda môžeme ponúknuť my?

Naša skupina sa pohybuje v stabilnom sektore nehnuteľností, kde sa snažíme búrať staré zaužívané stereotypy vytváraním morálnej hodnoty na trhu. Jedným zo spôsobov, akým sa môžete na našich aktivitách podieľať, je práve investícia do dlhopisu, ktorý je zaistený nehnuteľnosťami v našom portfóliu. Na základe tohto teda ponúkame možnosť zhodnotenia vlastných prostriedkov, kedy je miera rizika znížená. Parametre dlhopisu sme nastavovali tak, aby boli atraktívne pre každého, kto sa o investície do nehnuteľností zaujíma a chcel by do tohto sektora svoje finančné prostriedky uložiť už od menších čiastok.

S finančnými prostriedkami, ktoré nám zveríte do starostlivosti, vynakladáme tak, aby sme mohli uskutočňovať ďalší rozvoj našej spoločnosti a pomáhať tak ľuďom, ktorí to potrebujú – vďaka Vašej prejavenej dôvere máme kapacitu ďalej rozširovať fialový oceán na trhu s nehnuteľnosťami.

V ďalšom článku nadväzujúcom na túto tému rozoberieme bližšie pojem investičné portfólio a rôzne stratégie, ktoré je možné v rámci investovania zvoliť.

Zoznam použitej literatúry:

BIELIK, T. 2013. Možnosti zhodnotenia finančných prostriedkov pre obyvateľov SR [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva, 2013. 70 s. Dostupné na: https://is.ambis.cz/th/rd63m/Diplomova_praca.pdf.
MFČR. 2022. Kapitálový trh [online]. Dostupné tu.

WIV group. 2022. Finančné nástroje. Interný materiál.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo