Slovenčina (Slovakia)
Czech (Čeština)
Slovenčina (Slovakia)

Ako zvoliť správnu investičnú príležitosť?

Ako overiť kvalitu investičnej ponuky do súkromnej spoločnosti

„Sľúbili mi obrovské výnosy a bezpečnú investíciu. Poslal som peniaze a už som ich nikdy viac nevidel.”

V oblasti investovania do súkromných spoločností cíti oprávnene mnoho ľudí neistotu. Tento sektor je špecifický práve tým, že sám zachádza do rôznych oblastí, ktoré si často vyžadujú vysokú úroveň odbornosti na to, aby sa v nich človek mohol komfortne pohybovať. Investičné skupiny, ktoré umožňujú svojim klientom vkladať svoje úspory za účelom budúceho zhodnotenia označíme ako “emitentov”.

Zlá informovanosť, častá naivita a neznalosť daného odboru je práve tým, čo motivuje rôzne skupiny k zneužívaniu tejto skutočnosti a k obieraniu nie len jednotlivcov, ale aj podnikateľov o ich finančné prostriedky. Tým sa oblasť investícií stáva oblasťou „par excellence“, kde dochádza k podvodom, čo je vryté do povedomia verejnosti. Investor sa zrazu ocitne v role ekonóma, finančného analytika aj odborníka na daný segment, v ktorom investičná skupina podniká. Prostredníctvom našich investičných aktivít v režii skupiny WIV group, konkrétne transparentných investícií do nehnuteľností, sa usilujeme prinášať do tejto oblasti stabilitu a morálnu hodnotu a tak rozbíjať prítomnú stigmu v mysliach ľudí.

Na čo si dať pozor pri investovaní vlastných prostriedkov?

V ďalšom texte objasníme, na základe vlastných skúseností a dlhoročnej expertízy našej skupiny WIV group v oblasti investovania, čo všetko, podľa nás, treba prekontrolovať ešte pred tým, než sa pustíme do investovania vlastných finančných prostriedkov do súkromných spoločností.

Pri investovaní je nevyhnutné, aby sme sa informovali v čo najväčšej možnej miere o tzv. ekonomických ukazovateľoch emitenta a, na základe dostupných informácií, učinili fundované rozhodnutie. Ide predsa o naše peniaze, s ktorými treba vynakladať s rozvážnosťou.

V první řadě je zapotřebí se informovat o formě investice. S jakou mírou rizika je propojena, jaký emitent slibuje výnos, čím je investice zajištěná a hlavně, v jakém sektoru emitent působí? Dále je na začátku rozhodování žádoucí položit následující otázky, na které by emitent, případně jeho zprostředkovatel, měl dokázat písemně odpovědět. Veškeré odpovědi na následující otázky vyžadujeme do e-mailu.

V prvom rade je potrebné sa informovať o forme investície. S akou mierou rizika je prepojená, aký šlubuje emitent výnos, čím je investícia zaistená a hlavně, v akom sektore emitent pôsobí? Ďalej, je na začiatku rozhodovania žiadúce položiť nasledujúce otázky, na ktoré by mal emitent, prípadne jeho sprostredkovateľ, vedieť písomne odpovedať. Všetky odpovede na nasledujúce otázky žiadame do e-mailu.


  1.  Ako dlho sa spoločnosť pohybuje na trhu? Akú výsokú má konkurencieschopnosť?

  2. Aká je forma investičného nástroja a čím je moja investícia zabezpečená?

  3. Má emitent jasne zdokladniteľnú históriu? Tu je dôležité zverejnenie účtovných výkazov.

  4.  K čomu presne firma žiada Vaše prostriedky? Aký má biznis plán počas hospodárenia s cudzími zdrojmi?

  5. V prípade, že existujú historické dáta o emitentovi, treba uskutočniť základnú finančnú analýzu.

  6. Je emitent schopný si požičať peniaze od banky?

  7.  Aká je vlastnícka štruktúra firmy?

  8. Recenzie hrajú dôležitú rolu, ale nemali by byť hlavným rozhodovacím kritériom.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach je vždy dôležité sa pýtať čo najviac otázok, ktoré každý poctivý podnik nebude mať problém zodpovedať aj viackrát a to s konkrétnymi odpoveďami. Tiež je vždy nutné nadobúdať informácie z viacerých zdrojov, pokiaľ sú dostupné.

V ďalšom kroku je nutné si preveriť čísla. To, že spoločnosť má zverejnené výkazy ešte neznamená, že sa treba do investície pustiť ihneď. Treba týmto číslam najskôr porozumieť. Pravidelné zverejňovanie "výsledoviek" je zákonná povinnosť každého podniku a teda pokiaľ tento predpoklad emitent nesplňuje, tak ma na to nejaký dôvod.

Základy analýzy výsledkov hospodárenia emitenta

Na to, aby sme Vám mohli lepšie priblížiť túto tému, prakticky popíšeme niekoľko ekonomických odborných termínov pre lepšie pochopenie problematiky. V prvom rade treba vedieť, že každý podnik má, ako právnická osoba v Českej republike, aj na Slovensku, podľa obchodného zákonníka, povinnosť viesť účtvníctvo a v ročnom intervale vykazovať tzv. účtovné závierky, ktorých súčasťou je, aj okrem iného, súvaha. Zloženie súvahy je zjednodušene zobrazené na obrázku nižšie.

Súvaha poskytuje prehľad majetku podniku ku konkrétnemu dňu, tzn. udáva informácie o majetku podniku, ako účetnej jednotky, v určitom okamihu (za skúmané obdobie).

Súvaha pozostáva z dvoch strán, na jednej z aktív a na druhej z pasív (viď obrázok vyššie), ktoré sú v rovnováhe a tvoria tzv. bilančnú sumu. V aktívach sa zobrazuje účtovný majetok, ktorý poskytuje informácie o tom, čo podnik vlastní. V pasívach sa nachádzajú informácie o tom, ako tieto aktíva podnik financuje, tzn. aké sú zdroje jeho krytia - vlastný alebo cudzí kapitál.

​Ako investor sa musíte pozerať na výšku celkového majetku emitenta a aké je jeho zadĺženie. Optimálny pomer zadĺženia nie je jednoduché špecifikovať. Skupina WIV group cieli na pomer vlastného kapitálu k cudzím zdrojom 50:50. Cudzie prostriedky sú spravidla lacnejšie ako vlastné a zadĺženie je do istej miery jednoznačne žiadúce nakoľko zvyšuje rentabilitu vlastného kapitálu skupiny. Na druhú stranu s rastúcimi dlhmi klesá finančná stabilita emitenta, ktorý sa stáva rizikovejším nie len pre Vás, ale aj pre banky. Na ochranu Vašeho kapitálu platí, že čím nižšia zadĺženosť majetku emitenta, tým viac sú Vaše peniaze v bezpečí.

Na základe údajov, ktoré nám poskytuje účtovná závierka, vieme vyčísliť ukazovatele finančnej stability, tiež nazývané pomerové ukazovatele, ktoré nám umožňujú lepšie vyhodnotiť bezpečnosť zvažovanej investície. Spomínané ukazovatele sa obecne triedia do štyroch hlavných skupín​.

Tu je potrebné dávať obzvlášť veľký pozor na emitentov, ktorých sľúbené zhodnotenie investície presahuje ich úroveň rentability​, čo je nereálne.

Nie je potrebné mať vyštudovanú ekonómiu. Dôležité je, mať možnosť sa obrátiť na osobu, ktorá disponuje komplexnými informáciami o emitentovi a je schopná Vám zodpovedať vyššie spomenuté otázky. Netreba slepo dôverovať marketingovým letáčikom a propagačným materiálom. Sú to Vaše tvrdo zarobené peniaze, ktoré je dôležité zhodnocovať, ale s prijateľnou mierou rizika, ktorú si sami viete stanoviť na komfortnú úroveň. Tejto téme sa budeme venovať podrobnejšie v ďalších nadväzujúcich článkoch. Spomenieme aj výpočty vybraných ukazovateľov finančnej stability podniku, ktoré považujeme za praktický základ pre vyhodnotenie kvality každej zvažovanej investície.

Prajeme mnoho úspechov a v prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na .

Seznam použité literatury:

ŠLOSÁROVÁ, A., BLAHUŠIAKOVÁ, M. 2020. Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Wolters Kluwer SK s. r. o., 2020. ISBN 978-80-571-0166-6.

MISHURIS, G. 2019. 10 important questions before investing in a company. In Forbes [online]. Dostupné tu.

Podniková analýza. 2022. Pomerové finančné ukazovatele [online]. Dostupné tu.

páčil sa vám článok? Zdieľajte ho so svojimi priateľmi!
Chcete sa dozvedieť viac zo sveta investícií a nehnuteľností? Registrujte sa zadarmo na našu online konferenciu!

Online konferencia

NA TÉMU

STABILNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI NA DNEŠNOM TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

6. MARCA
18:00
ONLINE
1. FEBRUÁRA
18:00
ONLINE

Registrujte sa zadarmo